• 00025777.jpg
  Kiltrellig
  Kilballyowen Parish
  Pilkington Family
  Griffin Family
  Keane Family
  Haughton Family
  Man
  Woman
  Boy
  Girl
  Pilkington, Anne Keane
  Family
  Griffin, Dick
  Vance, Annie Griffin
  Haughton, Alfred
  Haughton, C H
  Keane, Granville Giles
  Pilkington, Alfred Haughton
  Griffin, Kathleen
  Keane, Aphra
  Keane, Henry
  Griffin, Amy
  Keane, Marcus
  Pilkington, Thomas
  Pilkington, Charles Osburne
  Haughton, Edward
  Pilkington, Eliza (Bessie)
  Keane, Percival (Percy)
  Griffin, Maria (Minnie)
  Haughton, John
  Haughton, Annie
  Keane, Colpoys
  Griffin, Robert
  Griffin, Bob
  Griffin, Anna Pilkington
  Griffin, Marcus Harvey
  Pilkington, Annie Lilian
  Pilkington, Edith
  Pilkington, Mary Haughton
  Keane, Louisa Westby
  Haughton, Emily
  Haughton, Maria Pilkington
  Haughton, Malcom
  Griffin, Charlie
  Pilkington, Thomas Henry
  Keane, Charlie
  Tweedy, Henrietta Pilkington
  Keane, Susan
  Keane, Marcus, Jnr
  Haughton, Louisa
  Keane, Louisa (Lena)
  Pilkington, Griffin, Haughton and Keane. Members of the Pilkington, Griffin, Haughton and Keane families at Kiltrellig, Kilballyowen in 1871. (L-R) Back row: Dick Griffin, Annie Vance nee Griffin, Louisa (Lena) Keane, Alfred Haughton, C H Haughton, Granville Giles Keane, Alfred Haughton Pilkington, Kathleen Griffin, Aphra Keane, Henry Keane. 2nd row from back: Amy Griffin, Robert Griffin, Colpoys Keane (child on lap), Marcus Keane, Thomas Pilkington J P, Charles Osburne Pilkington (boy in black), Edward Haughton (boy in black), Eliza (Bessie) Pilkington, Percival Keane (arms folded), Maria (Minnie) Griffin, John Haughton (with beard), Annie Haughton, Aphra Keane. 3rd row from back: Bob Griffin, Anna Griffin nee Pilkington, Marcus Harvey Griffin (child on lap), Annie Lilian Pilkington, Edith Pilkington, Mary Pilkington nee Haughton, Anne Pilkington nee Keane, Louisa Keane nee Westby, Emily Haughton (child on lap), Maria Haughton nee Pilkington, Malcom Haughton (child on lap). Front row: Charlie Griffin, Thomas Henry Pilkington, Henrietta Pilkington, Susan Keane, Marcus Keane Jnr, Louisa Haughton.
 • 00025776.jpg
  Pilkington, Anne Keane
  Woman
  Anne Pilkington. Anne Pilkington nee Keane (1802-1875), daughter of Robert (Long Bob) Keane and wife of Thomas Pilkington of Cragleigh.
 • 00025775.jpg
  Pilkington, Anne Keane
  Woman
  Anne Pilkington. Anne Pilkington nee Keane (1802-1875), daughter of Robert (Long Bob) Keane and wife of Thomas Pilkington of Cragleigh.
 • 00025774.jpg
  Pilkington, Thomas
  Man
  Thomas Pilkington. Thomas Pilkington (1822-1884) J.P. of Waterpark, Ennis. Thomas was the eldest son of Thomas and Anne Pilkington nee Keane of Cragleigh. Thomas, a magistrate, married Mary Haughton in 1858. They lived at Waterpark, Ennis.
 • 00025773.jpg
  Pilkington, Thomas
  Man
  Thomas Pilkington. Thomas Pilkington (1822-1884) J.P. of Waterpark, Ennis. Thomas was the eldest son of Thomas Pilkington of Cragleigh and Anne Keane. Thomas, a magistrate, married Mary Haughton in 1858. They lived at Waterpark, Ennis.
 • 00025772.jpg
  Pilkington, Thomas
  Man
  Cabinet Card
  Thomas Pilkington. Thomas Pilkington (1822-1884) J.P. of Waterpark, Ennis. Thomas was the eldest son of Thomas Pilkington of Cragleigh and Anne Keane. Thomas, a magistrate, married Mary Haughton in 1858. They lived at Waterpark, Ennis.
 • 00025771.jpg
  Pilkington, Mary Haughton
  Woman
  Mary Pilkington. Mary Pilkington nee Haughton (d.1884), wife of Thomas Pilkington J.P. of Waterpark.
 • 00025770.jpg
  Pilkington, Mary Haughton
  Woman
  Mary Pilkington. Mary Pilkington nee Haughton (d.1884), wife of Thomas Pilkington J.P. of Waterpark.
 • 00025769.jpg
  Pilkington, Mary Haughton
  Woman
  Dog
  Mary Pilkington. Mary Pilkington nee Haughton (d.1884), wife of Thomas Pilkington J.P. of Waterpark.
 • 00025768.jpg
  Pilkington, Thomas
  Pilkington, Mary Haughton
  Boy
  Girl
  Man
  Woman
  Family
  Thomas & Mary Pilkington. Thomas & Mary Pilkington nee Haughton of Waterpark House with two of their nine children.
 • 00025767.jpg
  Waterpark House
  Clonroad Beg
  Drumcliff Parish
  Big House
  Pilkington Family
  Ennis Town Council
  Ennis
  Clare County Council
  Waterpark House. Waterpark House, Ennis a former home of the Pilkington family and later headquarters of Ennis Town Council.
 • 00025766.jpg
  Waterpark House
  Clonroad Beg
  Drumcliff Parish
  Big House
  Gateway
  Pilkington Family
  Ennis Town Council
  Clare County Council
  Waterpark House. The old gateway of Waterpark House, Ennis a former home of the Pilkington family and later headquarters of Ennis Town Council.
 • 00025765.jpg
  Waterpark House
  Clonroad Beg
  Drumcliff Parish
  Big House
  Pilkington Family
  Ennis Town Council
  Ennis
  Clare County Council
  Waterpark House. Waterpark House, Ennis a former home of the Pilkington family and later headquarters of Ennis Town Council.
 • 00025764.jpg
  Pilkington, Edith
  Pilkington, Annie Lilian
  Pilkington, Alfred Haughton
  Family
  Man
  Woman
  Pilkington Family. Some members of the Pilkington family of Thomas and Mary nee Haughton. (L-R) Back row: Annie (2nd); Alfred (3rd). Front row: Edith (2nd).